Følg os på

Arbejdsmarked

Hård kritik af svensk forslag om at genindføre ID-kontrol – “Indførelse af kontrol mellem Malmø og København er som at indføre kontrol mellem Stockholm og Uppsala”

Publiseret

 

ID-kontrollen medførte, at der blev sat hegn og afspærringer på stationen i Københavns Lufthavn. Foto: News Øresund

Forslaget om en midlertidig lov og forordning om, at transportvirksomheder skal kunne pålægges at foretage ID-kontrol af personer, der rejser ind i Sverige, inden de krydser grænsen, er blevet mødt med hård kritik. En ud af tre respondenter på lovhøringen afviser forslaget, kritiserer det eller mener, at ID-kontrol er et politianliggende. De fleste nationale myndigheder er overvejende positive over for forslaget om id-kontrol, mens regionale aktører og operatører inden for offentlig transport er kritiske over for forslaget. Polismyndigheten påpeger dog, at den faktiske virkning af ID-kontrol bør overvejes i forhold til den øgede arbejdsbyrde for politiet og transportvirksomhederne. Justitiekanslern, Kommerskollegium og Riksdagens ombudsmænd har i forskellige skrivelser rejst spørgsmålet om, hvorvidt ID-kontrol er forenelig med Schengenreglerne, EU-retten og Genève-konventionen. Det fremgår af News Øresunds sammenstilling af de 31 indkomne høringssvar, som er offentliggjort på Regeringskansliets hjemmeside.

Nation mot region. De flesta nationella myndigheter är ofta positiva till att lagen om ID-kontroller tillfälligt återinförs den 8 april och tre år framåt även om de har vissa kommentarer, bland annat om den föreslagna förordningen om ID-kontroller. Samtidigt är flertalet regionala aktörer, bussbolag, tågbolag och rederiet ForSea med olika formuleringar kritiska till att ID-kontrollerna återinförs eller ser den som icke fungerande.

13 av de 31 officiella remissvaren ger helt eller delvis klartecken till regeringens promemoria om en tillfällig lag om ID-kontroller som innebär att bussbolag, tågbolag och rederier åläggs att kontrollera att inresande har en giltig ID-handling innan de reser in i Sverige.

Polismyndigheten har inga invändningar mot den nya lagen om tillfälliga ID-kontroller men skriver i sitt remissvar att de “framhåller att det bör övervägas hur stor effekt identitetskontroller faktiskt skulle få. Kostnaderna för och arbetsbördan med kontrollerna, både för transportörerna och för Polismyndigheten, bör stå i rimlig proportion till det syfte som eftersträvas”. Polismyndigheten noterar också att ID-kontrollen kan undvikas genom att istället för att åka kollektivt resa i personbil.

Sju remissvar menar att det krävs ytterligare analys förslaget. JustitiekanslernKommerskollegium och Riksdagens ombudsmän har i olika skrivningar tagit upp frågan om ID-kontroller är förenliga med Schengenreglerna, EU-rätten och Genèvekonventionen.

11 av remissvaren säger nej till de föreslagna ID-kontrollerna, är med olika formuleringar kritiska till förslaget eller menar att kontrollerna är en polisiär fråga.

Samtliga partier i Region Skåne har enats om att säga nej till förslaget om ID-kontroller. Till SVT-nyheter säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) att det slår hårt mot den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Region Skåne avstyrker därför i remissvaret den föreslagna lagstiftningen.
– Det är precis som att politikerna i Stockholm inte har lärt sig och förstått nånting om hur det ser ut i Skåne, säger Carl-Johan Sonesson till SVT.
– Om man vill återgå till normala öppna nordiska gränser måste man lära sig att hantera kriser på andra sätt än genom att stänga gränsen, säger regionrådet Henrik Fritzon (S), till Sydsvenskan.

Skånetrafiken/Kolleketivtrafiknämnden skriver i sitt remissvar att ” förslaget till utformning av åtgärder för att upprätthålla allmän ordning och inre säkerhet inte går att genomföra” och att “skjuta över ansvaret för gränskontroller från Polisen och Tullverket till den regionala trafikhuvudmannen bedöms som rättsosäkert”. Nämnden motsätter sig förslaget och menar att ID-kontroller skulle påverka kollektivtrafiken över Öresund så kraftigt “att de ekonomiska konsekvenserna bedöms bli mycket allvarliga”.

SJ skriver i sitt remissvar att “Det är inte rimligt att transportörer ska utföra polisiära uppgifter och dessutom stå för dessa kostnader med risk för höga sanktionsavgifter”. SJ menar också att promemorians beskrivning av att erfarenheterna av ID-kontrollerna under flyktingkrisen 2015-2016 “var goda” inte stämmer med verkligheten”. SJ beskriver istället hur de tidigare ID-kontrollerna “togs fram i all hast” och “som en konsekvens av detta tvingades vi under en period att helt avveckla snabbtågstrafiken till och från Köpenhamn och i över ett års tid stannade inte SJs snabbtåg vid Kastrups flygplats”.

Snälltåget skriver att de verkar i Öresundsregionen  med huvudkontor i Malmö “och vi ser ur det perspektivet ID-kontrollerna och de tillfälliga gränskontrollerna som helt orimliga åtgärder i förhållande till den skada de gör för Öresundsregionen. Att införa kontroller mellan Malmö och Köpenhamn är som att införa det mellan Stockholm och Uppsala”.

ForSea skriver i sitt remissvar att de “motsätter sig förslagen till lag samt förordning” och pekar på att belastningen och konsekvenserna för rederiet “kommer att vara avsevärda”. Kostnaderna för ID-kontrollerna uppskattar ForSea till cirka 25 miljoner SEK på årsbasis.

Svensk Kollektivtrafik skriver att de “anser att staten inte ska lägga över utförandet av statliga myndighetsuppgifter, som kontroll av identitetshandlingar, på privata utförare i form av transportörer”.

Även från parter som inte får yttra sig genom formella remissvar är kritiken hård:

Som infrastrukturägare omfattas inte Øresundsbro Konsortiet av remissförfarandet. Men på Twitter skriver vd Linus Eriksson: “Vi har allerede grænsekontrol på Øresundsbroen og ved Hyllie! Kan det ikke være nok? De, der kommer nu, har ret til at opholde sig i landet i 90 dage og har ret til asyl. I modsætning til i 2015. Derfor er kontrol inden indrejse ikke en god foranstaltning, da det rammer 15.000 pendlere hver dag!”.

Nordiska Ministerrådets Gränshinderråd pekar i ett brev till Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på hur hårt den tidigare perioden med ID-kontroll slog mot pendlarna och den gemensamma arbetsmarknaden över Öresund och hoppas därför inte att id-kontrollerna återinförs. “Grænsehindringsrådet anmoder jer istedet om at overveje, hvordan den allerede eksisterende og midlertidige kontrol ved de indre grænser kan bruges som et redskab til at opretholde lov og orden og beskytte den nationale sikkerhed”, skriver rådet i sitt brev.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren sammanfattar sitt egeninitierade remissvar på Facebook med “Nej tack till id-kontroller på Öresundsbron”. Handelskammaren menar att ID-kontroller strider mot gällande regelverk för gränskontroll enligt Schengenavtalet, att medborgerliga rättigheter skulle kränkas samt att åtgärden riskerar att skapa en politisk splittring kring Schengenavtalet.

“Det er ulovligt at indføre ID-kontrol. Det er ineffektivt. Det er ødelæggende for arbejdsmarkedet i Øresundsregionen. Det er ufatteligt, at regeringen alligevel går videre med ID-kontrollen,” skriver det danskfødte, svenske Riksdagsmedlem Niels Paarup-Petersen (C) i et indlæg på Facebook.

“Derfor har jeg på vegne af Greater Copenhagen netop sendt et brev til den svenske regering med klare argumenter for hvordan flere ID kontroller ved grænser vil føre til færre grænsependlere og lavere vækst”, skriver det dansk-svenske politiske samarbejdes adm. direktør, Tue David Bak på Twitter.

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Aktuelle nyheder

Politik08. juli 2024

Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M), foreslået som ny EU-kommissær

Jessika Roswall (M), som ud over at være minister for nordisk samarbejde også er EU-minister, er blevet nomineret som ny...

Energi04. juli 2024

Grøn omstilling er størst, når syv samarbejdsprojekter deler 137 Interreg-millioner

Fem projekter inden for Grön Omställning, et inden for Hållbara Transporter et inden for Gränslös Arbetsmarknad skal dele 136,7 mio....

Samfund04. juli 2024

Konjunkturen i Øresundsregionen: Befolkningsprognoserne sænkes i både Sverige og Danmark – danskernes realløn er tilbage over niveauet fra før inflationskrisen

På begge sider af Øresund er befolkningsfremskrivningerne blevet nedjusteret. I Sverige skønnes dette at føre til et reduceret behov for...

Danmark04. juli 2024

EU-støtte til nye overhalingsspor ved Kalvebod, der øger muligheden for tung militær transport over Øresundsbroen

Muligheden for at transportere tunge militærkøretøjer over Øresundsbroen forbedres ved, at EU yder op til 319 mio. kr. i støtte...

Erhverv03. juli 2024

Svensk og dansk life science-industri får stadig større betydning for landenes økonomier

Life science-industrien står for næsten 10 pct. af Sveriges eksport, og i løbet af de seneste 10 år er den...

Infrastruktur04. juli 2024

Svenske Trafikverket: Ny Øresundsforbindelse er nødvendig i 2050, men intet forslag opfylder alle behov

Snart er det tid til at påbegynde arbejdet med en fremtidig ny forbindelse over Øresund; hvis den vel at mærke...

Infrastruktur04. juli 2024

Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.